İş Kazaları Tazminatı

Share

Makale Hazırlanıyor.

İŞ KAZASI: İş verenin emrinin altında işçinin işini yaparken, işyerinde gerçekleşen ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen zarara uğratan olaylar iş kazasıdır. Bu bölümde İŞ KAZASI TAZMİNATIÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNATIYARALANMALI İŞ KAZASI TAZMİNATI konularında bilgiler vereceğiz.

İŞ KAZASI :

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
 • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelmelidir.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, İş kazası sonucunda tazminat talebinde buluna bilmek için İŞ KAZASI TAZMİNATI ALMAK İÇİN bu kazanın iş yerinde gerçekleşmiş olması yeterli bir sebeptir. Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucunda işçinin bedence ya da ruhça zarara uğraması ve unsurların bir arada olması gerekmektedir.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ: İşveren tarafından, kolluk kuvvetlerine derhal ve kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Ancak, bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Bildirim işveren tarafından yapılmamış ise kazalı işçi tarafından yerine getirilmelidir.

İş yerlerinde meslek eğitimi gören öğrenci, çırak ya da yüksek öğrenim gören stajyerler iş kazası geçirir ise bildirim, eğitim veya staj gördükleri iş yeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde yapılması gerekmektedir.
Kanunda belirtilen bu sürelere uyulmaması halinde işverenin cezai sorumluluğuna neden olmaktadır.

İŞ KAZASI NEDENİYLE TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT TÜRLERİ YARALANMA HALİNDE

 • Maddi tazminat
 • Geçici iş göremezlik tazminatı
 • Daimi sakatlık tazminatı ( sürekli iş göremezlik)
 • Manevi tazminat

ÖLÜM HALİNDE

 • Maddi tazminat
 • Destekten yoksun kalma tazminat

İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

İş kazası geçiren işçi, bedenen zarara uğramış olabilir veya iş kazası nedeniyle ölebilir. İş kazası nedeniyle zarar gören işçinin veya yakınlarının bu zararını giderilmesi adına. İŞ KAZASI SONRASI TAZMİNAT HAKLARI için Türk borçlar Kanunu 51. Maddesi gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır.

İŞ KAZASI NEDENİYLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI

Sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından görevlendirilen müfettişler veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak çalışmama halidir.Sigortalının almış olduğu rapor nedeniyle geçici olarak çalışmama durumda olduğu için aylık ya da haftalık kazancında eksilme olmakta ve gelir kaybı yaşanmaktadır.Bu gelir kaybının telafisi için İŞ KAZASI NEDENİYLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI (ödeneği) sağlanmaktadır.

İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK (DAİMİ SAKATLIK) TAZMİNATI

İş kazası sebebiyle bedenen ve ruhen kalıcı bir sakatlığı oluşan işçinin çalıştığı İş Yerinden Daimi Sakatlık Nedeniyle Tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.İş Kaza sebebiyle sakatlık oranı ve kusura göre belirlenecek miktar üzerinden İşçiye Tazminat ödenmektedir. İşçiye ödenecek tazminat tutarı kusur ve sakatlık oranı dışında işçinin yaşı ve gelirine göre hesaplanmaktadır.İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, ayrıca sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

İşveren, iş yerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliğinden sorumludur ve bu güvenliğin sağlanması adına her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Ölümlü iş kazalarında tazminat hakkı için İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin ölmesi durumda yakınlarının (ailesi, eşi, çocuklarının) işçinin maddi desteğinden yararlanamayacağından dolayı Ölümlü iş kazalarında destekten yoksun kalma tazminatı hakkı talep edebilirler.

İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminat iş kazası neticesinde sakatlanan veya vefat edenin yakınlarının , ölüm ve sakatlanma nedeniyle yaşadığı üzüntü ve ıstırabın bir parça da olsa tatmin edebilmesi amacıyla verilmektedir. Bu acı ve kederin giderilmesi adına ödenen İŞ KAZASI TAZMİNATI türlerinden birisidir. Sadece ölüm halinde İŞ KAZASI TAZMİNATI için manevi tazminat ödenmez. Bunun yanı sıra, ağır bedensel zararlar sonucunda bu zararı gören kişilerin yakınları yine manevi anlamda duygusal sarsıntı geçirebilir ve bu durumun tazmin edilmesi amacıyla İŞ KAZASI SONUCU MANEVİ TAZMİNAT talep edebilirler.

ZAMAN AŞIMI:

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNATLARDA ZAMAN AŞIM SÜRESİ

İş kazaları nedeniyle İŞ KAZASI TAZMİNATI talep edecek kişiler ne kadar süre içerisinde talepte bulunabilirler?

İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNATLARDA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 10 yıldır.

İŞ KAZALARI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT Talep edecek kişiler ne kadar süre içerisinde talepte bulunabilirler?

İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ZAMAN AŞIMI SÜRESİ yine aynı şekilde 10 yıldır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir